หน้าแรก

นายประกิต ทองแท่งไทย
นายก อบต.นาฝาย

Previous
Next

นางพนัชกร ศุภษร
ปลัด อบต.นาฝาย

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ่านเพิ่มเติม →

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

อ่านเพิ่มเติม →

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม →

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องแจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม →

สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชน

อ่านเพิ่มเติม →

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการบริหารราชการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม →

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม →

อบต.นาฝายจัดกิจกรรมอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2563 ขอขอบคุณทุกชุมชนในพื้นที่ตำบลนาฝายให้ความร่วมมือในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านเพิ่มเติม →

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ท่านรองคำหม่วน จันทักษ์ให้เกียรติเป็นประธานอบรมโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019สำหรับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาฝายจำนวน 40 คน

อ่านเพิ่มเติม →

คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาต.นาฝายร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2563 ณ หน้าอบต.นาฝายและลานกีฬาบ้านสองคอน “รักต้นไม้ต้นไม้รักเรา”

อ่านเพิ่มเติม →

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม →
Scroll to Top